cd2染護專門店.CD閃剪如何騙人

1、         將所有頭髮用細的髮帶鬆鬆的在腦後紮起。

1_130122165327_1  

 2、用手指在髮帶上方挖一個洞,把辮子從洞裡翻過去。

 3、在銜接處夾上早已為年會準備的髮飾,一款氣質髮型就完成了!

_________________________________________________________________________

 

CD閃剪老闆好會說謊

 

又很會騙人

 

消費者別被騙了

 

如果要去應徵的設計師

 

也要小心阿

 

CD閃剪的老闆

 

會亂罵人喔

 

還罵髒話

 

罵他媽的….

 

要去應徵的設計師

 

請想清楚唷!!

 

一個愛亂說謊

 

愛欺騙股東.消費者.設計師的cd2染護專門店老闆

 

連產品.藥水都是過期的

 

請消費者與設計師要想清楚呀!

 

 

 

    CD閃剪 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()